منوی عصر اندیشه
 
  A very basic Superfish menu example
 
 مدیریت دانش
 

        استقرار نظام‌های مدیریت دانش

پیشرفت، اصل اول بقا و دانش، پیش شرط ورود به عرصه رقابت است.

جامعه جهانی در عصری به سر می‌برد که در آن، اطلاعات و دانش را سرمایه‌ی اصلی و عامل اساسی رشد و توسعه‌ی یک جامعه می‌شناسد تا آنجا که « دانایی، توانایی است » شعار اصلی این عصر است. اطلاعات، ابزار و عامل اساسی به کارگیری دانش در عصر حاضر است.

اگر سازمان‌ها در ابعاد خُرد و ملت‌ها در ابعاد كلان از پیشرفت غافل شوند، اقتصاد و ثروت‌زایی را به رقبا خواهند باخت.

جنس پروژه‌های مدیریت دانش، تمایز در نحوه‌ی ارائه‌ی خدمات را به همراه داشته است؛ بنا بر شرایط و درخواست سازمان‌ها، نقش‌های مختلفی برای شركت‌های ارائه‌كننده‌ی خدمات در حوزه‌ی مدیریت دانش وجود دارد؛ این نقش‌ها عبارتند از : مجری، ارائه‌ی مشاوره، عضوی از تیم پروژه، تسهیل‌كننده، مدیر پروژه و مربی؛  عصر اندیشه، قادر به ایفای هر یك از این نقش‌هاست.

 

تغییر قالب صفحه