منوی عصر اندیشه
 
  A very basic Superfish menu example
 
 سيستم جامع اطلاعات مدیریت توزیع نیروی برق
 

                                                      
 

سیستم جامع اطلاعات مدیریت توزیع نیروی برق شامل بخش‌های کلی مالی، بازرگانی، طرح، منابع انسانی و امکانات کارتابل، مدیریت اطلاعات پویا و مدیریت امنیت اطلاعات و ... با استفاده از ابزارهای Oracle Developer Suite 11g و Oracle Fusion Middleware و فناوری‌ها و زبان‌های برنامه‌نویسی Java و Web Programming، تحت پایگاه داده Oracle DB 11gR2، با بهره‌گیری از متدولوژی تولید نرم‌افزار Oracle Case Method بامعماری سه لایه مبتنی بر وب Three-tire model مشتمل بر Database Server، Application Server و Browser (Client) پیاده‌سازی شده است.

این سیستم به سفارش مشتری، در شرکت‌های توزیع نیروی برق سراسر کشور کاربرد دارد و تاکنون در شرکت توزیع نیروی برق استان فارس پیاده‌سازی شده است.


     1- مشخصات كلي سيستم مديريت مالي
 
         1-1- شرح سيستم مديريت مالي
 
سيستم مديريت مالي نسبت به تشخيص ،كنترل و ثبت كليه رويدادهاي مالي ناشي از اجراي فرايند هاي توزيع و فروش برق و نيز فرايند هاي پشتيباني در قالب فهرست حساب ها اقدام و سپس گزارشات و صورت‌هاي مالي مورد نياز را تهيه ميكند .
 
         2-1- شرح كاربرد هاي سيستم مديريت مالي
 
سيستم مديريت مالي از كاربرد هاي زير تشكيل گرديده است :
 
             *  كاربرد تعريف اطلاعات پايه
 طي اين كاربرد نسبت به تعريف حساب كل ، حساب معين ، حساب تفصيل ، حساب مرجع ، عوامل هزينه ، مراكز هزينه و روش ثبت حساب ها اقدام ميشود .
 
              *   كاربرد حسابداري طرح
 طي اين كاربرد بر اساس صورت وضعيت هاي دريافتي از سيستم مديريت طرح نسبت به انجام كنترل‌هاي لازم و صدور سند پرداخت اقدام ميشود .
 
              *  كاربرد حسابداري طرح هاي عمراني
 طي اين كاربرد بر اساس صورت وضعيت هاي دريافتي از سيستم مديريت طرح نسبت به انجام كنترل‌هاي لازم اقدام گرديده و سند پرداخت با رعايت مقررات حاكم بر طرح هاي عمراني صادر ميشود‌.
 
              *   كاربرد حسابداري جاري
  طي اين كاربرد بر اساس درخواست پرداخت هاي دريافتي از ساير سيستم ها ، نسبت به انجام كنترل‌هاي لازم در خصوص درخواست مزبور و صدور سند پرداخت اقدام ميشود .
 
              *   كاربرد حسابداري تأسيسات
 طي اين كاربرد نسبت به محاسبه قيمت تمام شده تأسيسات ايجادي و يا اصلاحي اقدام و سپس نسبت به صدور حسابداري در اين خصوص اقدام ميشود .
 
              *   كاربرد حسابداري اموا ل
  طي اين كاربرد نسبت به ثبت تأسيسات ايجادي و يا اصلاحي و همچنين اقلام خريداري شده ( سرمايه‌اي و غير سرمايه اي ) در قالب اموال طبقه بندي شده اقدام گرديده و در دوره هاي مشخص نسبت به انجام محاسبات مربوط به استهلاك گيري اموال ثبت شده و صدور سند حسابداري اقدام ميشود .
 
              *   كاربرد حسابداري حقوق و دستمزد
 طي اين كاربرد بر اساس اطلاعات دريافتي از سيستم حقوق و دستمزد نسبت به صدور سند پرداخت اقدام ميشود .
 
              *   كاربرد حسابداري اسناد تضميني
 طي اين كاربرد نسبت به ثبت اسناد تضميني نظير ضمانت نامه بانكي ، سفته ، چك هاي مدت دار و ساير اوراق بهادار و صدور سند حسابداري مربوطه و انجام كنترل سر رسيد اسناد مزبور اقدام ميشود .
 
              *   كاربرد حسابداري انبار
 طي اين كاربرد بر اساس اطلاعات دريافتي از سيستم مديريت كالا در خصوص تغييرات انبار ( رسيد ، صدور ، برگشت ، اصلاحيه ) و انجام كنترل هاي لازم و ريالي كردن تغييرات نسبت به صدور سند حسابداري اقدام ميشود .
 
              *   كاربرد حسابهاي دريافتي و دريافت ها
 طي اين كاربرد بر اساس اطلاعات دريافتي از سيستم هاي حوزه فروش برق و نيز ساير دريافت ها نظير وام هاي دريافتي و يا مزايدات و نيز اعلاميه هاي بستانكاري دريافتي از سيستم بانكي نسبت به صدور سند حسابداري اقدام ميشود .

              *   كاربرد حساب هاي پرداختي و پرداخت ها
 طي اين كاربرد بر اساس اطلاعات دريافتي از سيستم ها و يا كاربرد هاي درخواست كننده پرداخت ها نسبت به برنامه ريزي پرداخت ها و انجام امور پرداخت اقدام ميشود .
 
              *   كاربرد مديريت بانك
 طي اين كاربرد نسبت به تعريف اطلاعات پايه بانك ها و نيز اطلاعات دسته چك هاي دريافتي از بانك‌ها و نيز ثبت صورت حساب هاي دريافتي از بانك ها و تهيه ليست هاي مغايرات بانكي و انجام پيگيري جهت رفع مغايرات مزبور اقدام ميشود .
 
              *   كاربرد دفتر داري
 طي اين كاربرد نسبت به ثبت سند هاي حسابداري نهائي شده پس از اعمال كنترل هاي لازم در دفاتر روزنامه و كل اقدام و نهايتأ نسبت به تهيه گزارشات و صورت هاي مالي اقدام ميشود . صدور اسناد افتتاحيه و اختتاميه و ثبت آنها نيز از طريق همين كاربرد انجام خواهد شد .
 
              *   كاربرد كنترل بودجه
 طي اين كاربرد نسبت به تأمين اعتبار دستوركارها ، قراردادها ، درخواست خريد كالا و يا خدمات اقدام ميشود .

              *   كاربرد حسابداري قرارداد
 طي اين كاربرد نسبت به بررسي و كنترل قراردادها ، پيش پرداخت ها ، صورت وضعيت ها و صدور اسناد قرارداد اقدام ميشود .


    2- مشخصات كلي سيستم مديريت منابع انساني
 
         1-2-  شرح سيستم مديريت منابع انساني
 
سيستم مديريت منابع انساني نسبت به اخذ داده هاي ناشي از اجراي فرايند هاي موثر در چرخه برنامه‌ريزي ، تأمين ، سازماندهي ، نگهداري منابع انساني مورد نياز فرايند هاي جاري در شركت توزيع ، كنترل و ذخيره سازي آنها در پايگاه اطلاعاتي و تأمين گزارشات مورد نياز كاربران ذي ربط اقدام ميكند‌.
 
         2-2- شرح كاربرد هاي سيستم مديريت منابع انساني
 
سيستم مديريت منابع انساني از كاربرد هاي مشروحه زير تشكيل گرديده است :
 
              *   كاربرد سازماندهي
 طي اين كاربرد نسبت به تعريف داده هاي مربوط به واحد هاي سازماني ، شرح وظايف ، ليست شاغل و پست ها و شرايط احراز و بودجه منابع انساني و مسير هاي شغلي در پايگاه اقدام ميشود .
 
              *   كاربرد برنامه ريزي منابع انساني
 طي اين كاربرد نسبت به برنامه ريزي جهت تأمين منابع انساني مورد نياز فرايند هاي كسب و كار و پشتيباني شركت و اخذ مجوز هاي لازم جهت استخدام منابع انساني اقدام ميشود .
 
              *   كاربرد آموزشي
 طي اين كاربرد نسبت به تعيين نياز هاي آموزشي كاركنان شركت و برنامه ريزي جهت تأمين نياز هاي مزبور و ثبت نتايج حاصل از برگزاري دوره هاي آموزشي اقدام ميشود .
 
              *   كاربرداستخدام
 طي اين كاربرد داده هاي ناشي از اجراي فرايند استخدام از زمان اخذ مجوز تا زمان صدور احكام براي پرسنل استخدام شده جمع آوري و پس از انجام كنترل هاي لازم در پايگاه اطلاعاتي ذخيره سازي ميشود .
 
              *   كاربرد احكام
 طي اين كاربرد بر اساس بخشنامه هاي دريافتي نسبت به صدور احكام كارگزيني بصورت گروهي و يا فردي اقدام ميشود .
 
              *   كاربرد مرخصي
 طي اين كاربرد نسبت به اخذ داده هاي ناشي از اجراي فرايند مرخصي از زمان درخواست مرخصي تا برگشت از مرخصي و انجام كنترل هاي لازم و ذخيره سازي آنها در پايگاه اطلاعاتي اقدام ميشود .
 
              *   كاربرد مأموريت
 طي اين كاربرد نسبت به اخذ داده هاي ناشي از اجراي فرايند مأموريت از زمان درخواست مأموريت تا زمان برگشت از مأموريت و انجام كنترل هاي لازم و ذخيره سازي آنها در پايگاه داده اقدام ميشود .
 
              *   كاربرد حضور و غياب
 طي اين كاربرد نسبت به ثبت زمان ورود و خروج كاركنان و انجام كنترل هاي لازم و محاسبه كاركرد روزانه و كاركرد ماهانه كاركنان اقدام ميشود .
 
              *   كاربرد تغييرات پرسنلي
 طي اين كاربرد نسبت به اخذ داده هاي ناشي از اجراي فرايند هاي ترفيع ، انتقال و ... و نيز داده هاي ناشي از تغييرات شناسنامه اي ( همسر و فرزندان و ... ) اقدام و پس از كنترل هاي لازم در پايگاه اطلاعاتي ذخيره سازي ميشود .
 
              *   كاربرد حقوق و دستمزد
 طي اين كاربرد نسبت به محاسبه حقوق و دستمزد جاري و معوق كاركنان بر اساس اطلاعات دريافتي از كاربرد حضور و غياب و نيز ساير كاربرد هاي ذي ربط و تهيه گزارشات مورد لزوم و قبض حقوق كاركنان اقدام ميشود .
 
              *   كاربرد رفاه
 طي اين كاربرد نسبت به اخذ داده هاي ناشي از اجراي فرايند هاي خدمات بيمه ، خدمات درماني ، وام كاركنان ، پاداش و كمك هزينه ، تأمين لوازم ايمني كاركنان و كنترل و ذخيره سازي آنها در پايگاه و همچنين تهيه گزارشات مورد نياز كاربران ذي ربط اقدام ميشود .
 
              *   كاربرد ارزشيابي كاركنان
 طي اين كاربرد نسبت به تعريف معيار هاي ارزيابي و همچنين نتايج حاصل از ارزشيابي و جمع بندي نتايج و تهيه گزارشات مورد نياز كاربران اقدام ميشود .
 
              *   كاربرد خاتمه خدمت
 اين كاربرد بهنگام پايان خدمت كاركنان در شركت كه ميتواند به يكي از صور بازنشستگي ، استفاء ، انتقال به ساير شركت ها ، اخراج و ... باشد فعال ميشود و طي آن نسبت به صدور حكم خاتمه خدمت و برقراري حقوق خاتمه خدمت و نيز حقوق زمان بازنشستگي اقدام ميشود .
 

     3-مشخصات كلي مديريت كالا

 
         1-3- شرح سيستم مديريت كالا
 
        سيستم مديريت كالا نسبت به اخذ داده هاي ناشي از اجراي فرايند هاي دريافت كالا ، درخواست كالا ، برگشت كالا ، شمارش كالا ، اصلاح موجودي و ذخيره سازي آنها در پايگاه پس از انجام كنترل هاي لازم و تهيه گزارشات مورد نياز سطوح مختلف كاربران اقدام مي نمايد .
 
         2-3- شرح كاربردهاي سيستم مديريت كالا
 
              *   كاربرد اطلاعات پايه كالا
 طي اين كاربرد اطلاعات پايه كالا متشكل از اطلاعات شناسنامه اي كالا ، اطلاعات انبارها ، اطلاعات تكميلي كالا نظير اطلاعات كالاي جايگزين و ... تعريف ميشود .
 
              *   كاربرد دريافت كالا
 طي اين كاربرد كه در زمان رسيد كالاي خريداري شده به انبار فعال ميشود داده هاي ناشي از اجراي فرايند دريافت كالا پس از اعمال كنترل هاي لازم در پايگاه اطلاعاتي ذخيره سازي و نهايتأ گزارشات لازم مورد نياز كاربران تهيه ميشود .
 
              *   كاربرد درخواست كالا
 طي اين كاربرد داده هاي ناشي از اجراي فرايند درخواست و صدور كالا از انبار پس از اعمال كنترل‌هاي لازم در پايگاه اطلاعاتي ذخيره سازي ميشود . در مواقع ضروري نسبت به صدور درخواست خريد كالا و ارسال آن براي سيستم مديريت خريد اقدام ميشود .
 
              *   كاربرد برگشت كالا
 اين كار در مواقع وجود كالاي مازاد بر مصرف دستور كارهاي صادره و يا جمع آوري بخشي از شبكه و يا انشعابات فعال ميشود و طي آن داده هاي ناشي از اجراي فرايند برگشت كالا در پايگاه اطلاعاتي ذخيره سازي و گزارشات لازم تهيه ميشود .
 
              *   كاربرد شمارش كالا ( انبار گرداني )
 طي اين كاربرد داده هاي ناشي از اجراي فرايند شمارش كالاي انبار ها در پايگاه ذخيره سازي گرديده و نسبت به تهيه گزارشات مربوط به مغايرات انبار اقدام ميگردد .
 
              *   كاربرد اصلاح موجودي انبار
 طي اين كاربرد چنانچه اشتباهي در ثبت تغييرات انبار اتفاق افتاده باشد و يا اينكه نتايج شمارش كالا مويد اصلاح موجودي انبار باشد ، اقدامات لازم جهت اصلاح موجودي انبار ميشود‌.
 
              *   كاربرد مزايده كالاي مازاد / راكد/ اسقاط
 طي اين كاربرد نسبت به شناسائي كالاي مورد مزايده و قيمت گذاري آنها و سپس با رعايت مقررات بعد از برگزاري مزايده ، خريدار انتخاب و مطابق صورت جلسه تنظيمي نسبت به خروج و تحويل كالاي مورد مزايده به برنده مزايده اقدام ميشود .
 

    
4- مشخصات كلي سيستم مديريت خريد كالا و خدمات
 

         1-4- شرح سيستم مديريت خريد كالا و خدمات
 
         سيستم مديريت كالا و خدمات نسبت به اخذ داده هاي ناشي از اجراي فرايند هاي خريد كالا و خريد خدمات و ذخيره سازي آنها پس از اعمال كنترل هاي لازم در پايگاه و تهيه گزارشات كنترلي و عملياتي جهت پيگيري عمليات خريد اقدام ميكند .
 
         2-4- شرح كاربرد هاي سيستم مديريت خريد كالا و خدمات
 
              *   كاربرد تعريف اطلاعات پايه فروشندگان كالا و خدمات
 طي اين كاربرد نسبت به تعريف اطلاعات شناسنامه اي فروشندگان كالا و خدمات مورد نياز شركت و كالا و خدمات اين فروشندگان و قيمت هاي آنها اقدام ميشود .
 
              *   كاربرد خريد داخل كالا و خدمات
 طي اين كاربرد مطابق آئين نامه خريد نسبت به خريد از طريق استعلام از فروشندگان ذي ربط و تحويل كالاي خريداري شده به انبار و پيگيري جهت جايگزين كردن كالاي اشكال دار اقدام ميشود .
 
              *   كاربرد قرارداد
 اين كاربرد براي آندسته از خريد ها كه ميبايست از طريق برگزاري مناقصه انجام شود ، اجراء ميشود . و مطابق آن داده هاي ناشي از اجراي فرايند مناقصه و عقد قرارداد در پايگاه اطلاعاتي پس از انجام كنترل هاي لازم ذخيره سازي ميشود .
 
              *   كاربرد خريد خارج ( در صورت نياز )
 اين كاربرد براي آندسته از كالاها و يا خدمات كه از طريق منابع داخلي قابل تأمين نيستند اجراء ميشود و طي آن داده هاي ناشي از اجراي فرايند خريد خارج پس از اعمال كنترل هاي لازم در پايگاه ذخيره سازي ميشود و نهايتأ كالاي خريداري شده به انبار تحويل ميگردد .
 
              *   كاربرد ارزيابي فروشندگان
 طي اين كاربرد نتايج حاصل از ارزيابي دوره اي و يا موردي فروشندگان در خصوص خريدهاي انجام شده در پايگاه ثبت و گزارشات لازم از صلاحيت فروشندگان تهيه ميشود .
 

     5- مشخصات كلي سيستم مديريت طرح
 

        1-5-شرح سيستم مديريت طرح
 
         سيستم مديريت طرح نسبت به اخذ داده هاي ناشي از اجراي فرايند توسعه و احداث شبكه ، اصلاح و بهينه سازي شبكه و نيز ساير طرح هاي مصوب و انجام كنترل هاي لازم و ذخيره سازي داده هاي كنترل شده در پايگاه و تهيه گزارشات لازم در خصوص اجراي طرح هاي مصوب و پيشرفت هر كدام اقدام مي نمايد .
 
         2-5- شرح كاربرد هاي سيستم مديريت طرح
 
              *   كاربرد تعريف طرح طي
 اين كاربرد نسبت به تعريف مشخصات عمومي و فني و ريالي طرح كه توسط مشاور تهيه گرديده است اقدام ميشود . لازم بتوضيح است طرح هاي مورد نظر اين كاربرد به يكي از صورت هاي زير مي‌باشد :
                 **     طرح توسعه و احداث شبكه
                 **     طرح اصلاح بهينه سازي شبكه
                 **     ساير طرح هاي مصوب توزيع و فروش برق

 
              *   كاربرد تعريف پروژه
 طي اين كاربرد نسبت به تعريف مشخصات عمومي پروژه ها ، فعاليت هاي پروژه ، منابع مورد نياز هر يك از فعاليت ها ، برنامه زماني فعاليت هاي پروژه ، فرسنگ شمارهاي پروژه. توضيح اينكه هر طرح شامل چندين پروژه خواهد بود .

              *   کاربرد برنامه ریزی
 پیش بینی پروژه و گزارش های پیشرفت فیزیکی پروژه ها
 
              *   كاربرد مديريت دستور كار
 طي اين كاربرد براي هر يك از فعاليت هاي پروژه يك دستور كار و نيز عمليات لازم جهت اجراي دستور كار تعريف ميشود و نهايتأ از طريق كاربرد قرارداد ( مربوط به سيستم مديريت خريد كالا و خدمات ) مشخصات پيمانكار دستور كار مشخص خواهد بود .
 
              *   كاربرد نظارت و كنترل
 طي اين كار نتايج حاصل از كنترل تجهيزات خريداري شده ، كنترل كالاي مصرفي ، كنترل كيفيت نيروي انساني، كنترل كيفيت اجراي كار ، كنترل برنامه زماني در قالب چك ليست هاي مربوطه تعريف و نسبت به تهيه گزارشات مختلف كنترلي و نظارتي اقدام ميشود .
 
              *   كاربرد مديريت صورت وضعيت
 طي اين كاربرد نسبت به تعريف صورت وضعيت دريافتي از پيمانكاران در خصوص قرارداد هاي منعقده در سيستم و نيز اصلاحات مورد نظر ناظر اقدام ميشود و نهايتأ صورت وضعيت تأييد شده همراه با درخواست پرداخت صادره به سيستم مديريت مالي ارسال ميشود .
 
              *   كاربرد آزمايش و تحويل
 طي اين كاربرد نسبت به تعريف صورت جلسه هاي تحويل موقت و دائم در پايگاه اقدام ميشود و نهايتأ با صدور فرم تسويه حساب و صدور صورت جلسه بهره برداري از تأسيسات و ارسال آنها براي سيستم مديريت مالي نسبت به تعيين دستور كار مربوطه اقدام ميشود .

                                    

تغییر قالب صفحه